پروفیل قاب بازسازی

از این پروفیل جهت تعویض پنجره های قدیمی خانه های ساخته شده از این نوع پروفیل استفاده میشود.

با استفاده از این نوع پروفیل نیازی به خارج نمودن پنجره های قبلی و تخریب دیوار نمیباشد.پنجره قدیمی نیز کاملاً پوشیده می‌گردد.

پروفیل قاب بازسازی کلیه شرایط عایق حرارتی و صوتی را برای ساختمان به همراه دارد.