پنجره خلیجی یا Bay Window

یکی از عوامل زیبایی نمای ساختمان پنجره هاست.دربسیاری ازنماها پنجره خلیجی یا Bay Window جلوه ای ویژه به نما می دهد.پنجره خلیجی یا Bay Window ترکیبی از تعدادی پنجره های ثابت و بازشو است که بادر کنارهم قرارگرفتن تحت زوایای مشخص قوسی چند ضلعی را پدید می آورند.
کاربرد عمده پنجره خلیجی یا Bay Window اغلب در پذیرایی خانه است. مدل پنجره خلیجی یا Bay Window به نوعی است که فضای خانه را بزرگتر جلوه می دهد و دیدی وسیع به بیرون ایجاد می کند.
این پنجره ها، جلوه و نمای زیبایی برای ساختمان به وجود می آورند و به دلیل اینکه در زوایای مختلفی می توانند ساخته شوند، مطابق با سلیقه و نمای هر ساختمانی قابل تعیین هستند. همچنین امکان قرار گرفتن کتیبه نیز در این پنجره ها وجود دارد.بعلاوه به دلیل نصب شیشه ساده درآن وهزینه تولیدکمتر،نسبت به پنجره کمانی مقرون به صرفه تر است.
این پنجره مقاومت انواع ثابت وبازشو را دارا هستند.